ˆ

Informacje ogólne

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-05-19 15:44:44 przez Tomasz Matukiewicz

Akapit nr - brak tytułu

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostepie do informacji publicznej (Dz. U.z 2001r nr 112, poz.1198)
w  myśl art.4 nakłada na określone podmioty, m.in.organy władzy publicznej oraz organy samorzadów gospodarczych i zawodowych, obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji.
Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.
 
Przepisy wykonawcze zawarte w :Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Z 2007 r. Nr 10, poz. 68) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.
Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj.
Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministra S W i A - www.bip.gov.pl
Intencją ustawodawcy jest upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji
o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w odrębnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.
Mamy nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej Kętrzyńskiego Centrum Kultury  zapewni Państwu łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje
o aktach prawnych, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w KCK.